Algemene voorwaardenhttp://ec.europa.eu/odr

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Fashionofm. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op alle internetsites van Fashionofm.
2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Fashionofm behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door fashionof erkend.
4. Fashionofm garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Identiteit van de ondernemer

Mary Mode
Boudewijnlaan 160
9300 Aalst
België

Bezoekadres:
Boudewijnlaan 160
9300 Aalst
België

Telefoonnummer: 0486482804

Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 0820345034
Btw-identificatienummer: BE 0820.345.034


Betaling
De klant heeft de mogelijkheid om zijn aankopen op de website te betalen via Bankoverschrijving, Bancontact / Mister Cash, Sofort Banking, iDEAL of via een PAYPAL® rekening.
Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling. Als de betaling via overschrijving binnen 10 dagen niet voldaan is wordt de bestelling geannuleerd. U kunt hierna geen rechten meer ontlenen aan eerder geplaatste bestelling.
Als u de produkten toch nog wilt ontvangen dient u een nieuwe bestelling te plaatsen.

Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
De artikelen worden geleverd op het adres dat de koper vermeld heeft op de bestelbon. De koper moet erop letten dat dit juist is. Elk pakje dat naar de verkoper teruggestuurd wordt wegens een verkeerd of onvolledig leveringsadres zal opnieuw verstuurd worden op kosten van de koper.  Indien de koper afwezig is op de dag van de levering laat de leverancier een afwezigheidsbericht achter in de brievenbus, waarmee de koper het pakje kan gaan ophalen op de aangegeven plaats en binnen de aangegeven termijn.
In het kader van de regels van de koop op afstand zal Fashionofm bestellingen tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 10 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Ruilen en Retourneren
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Binnen deze 14 dagen moet de consument de retourzending bij ons melden via e-mailbericht. De consument kan ook het artikel in de winkel ruilen met een ander artikel. De consument krijgt een kredietbedrag t.w.v. het teruggekomen artikel(en) en kan het bedrag gebruiken voor haar/zijn volgende bestelling. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. Fashionofm doet er alles aan om u kwalitatieve producten te leveren.

Onderstaande producten worden niet retour genomen: 

- De artikelen van de Solden, Lingerie en Bikini categorie

- Beschadigde, gedragen of gewassen  producten

- Producten met parfum, rook of andere geuren 


Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn contractuele documenten. Wie de bon koopt, accepteert dus de voorwaarden die de verkoper heeft bepaald, op voorwaarde dat ze duidelijk geformuleerd zijn. Zeker de geldigheidsduur moet dus duidelijk zichtbaar op de bon staan. Als de op de bon vermelde geldigheidsdatum verstreken is, dan kunt u die vervallen aankoopbon in principe niet meer gebruiken. Als de geldigheidsdatum niet of niet duidelijk op de aankoopbon vermeld staat, dan wordt de bon verondersteld onbeperkt geldig te zijn. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar.

Kortingen

Kortingscodes of kortingen zijn niet inwisselbaar voor geld en zijn geldig zoals vermeld bij de promotie. Er mag slechts één kortingscode gebruikt worden per bestelling.

Prijzen
1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
2. Alle prijzen op de sites zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3. Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW.

Gegevensbeheer
1. Indien u een bestelling plaatst bij Fashionofm, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Fashionofm. Fashionofm houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
2. Fashionofm respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsites en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
3. Fashionofm maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Garantie
1. Fashionofm garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid en betrouwbaarheid.
2. De garantietermijn van Fashionofm komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Fashionofm is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
3. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Fashionofm) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk (per email) te melden aan Fashionofm. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 dagen na levering aan Fashionofm schriftelijk worden gemeld.
4. Indien klachten van de afnemer door Fashionofm gegrond worden bevonden, zal Fashionofm naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Fashionofm en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Fashionofm) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Fashionofm gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Fashionofm voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
5. Fashionofm is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6. Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens Fashionofm in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Fashionofm en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Aanbiedingen
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Fashionofm zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
3. Mondelinge toezeggingen verbinden Fashionofm slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
4. Aanbiedingen van Fashionofm gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
5. Fashionofm kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen Fashionofm en een klant komt tot stand nadat een bestelling / opdracht door Fashionofm op haalbaarheid is beoordeeld.
2. Fashionofm behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Afbeeldingen en specificaties
1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsites van Fashionofm gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Alle foto’s en afbeeldingen zijn beschermd d.m.v. een copyright. Geen van deze zal dan ook gebruikt mogen worden buiten de sites van Fashionofm.

Overmacht
1. Fashionofm is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Fashionofm alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
3. Fashionofm behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Fashionofm gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
4. Indien Fashionofm bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Eigendomsvoorbehoud
1. Eigendom van alle door Fashionofm aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Fashionofm zolang de afnemer de vorderingen van Fashionofm uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Fashionofm wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan.
2. De door Fashionofm geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Fashionofm.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.